OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie“)

Spoločnosť E.Z.O.P., spol. s r.o., so sídlom: Podvysoká 202, 023 53 Podvysoká, IČO: 36 428 612, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16019/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb, klientov a potenciálnych klientov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov, fyzickým osobám uplatňujúcim si svoje práva ako dotknuté osoby, svojim súčasným a bývalým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, uchádzačom o zamestnanie a iné dotknuté osoby, ktoré sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, prečo a akým spôsobom získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj o práva vyplývajúce zo spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu, pričom ide najmä na nasledovné účely:

A. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné účtovné, daňové a iné relevantné právne predpisy) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel (najmä): meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu, účtovné doklady a účtovné záznamy sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

B. Vedenie personálnej a mzdovej agendy Spoločnosti (plnenie povinností Spoločnosti ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom so zamestnancami, vrátane predzmluvných vzťahov)

Právny základ spracúvania osobných údajov: splnenie zákonných povinností Spoločnosti ako zamestnávateľa (zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov v oblasti pracovného práva a zamestnanosti, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov v oblasti daní, účtovníctva a auditu) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel (najmä): meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, pohlavie, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje z vodičského preukazu alebo iného oprávnenia na vedenia vozidla (vrátane kópie), telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, evidencia dochádzky, poberanie prídavkov na deti; mzda a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti; údaje o odpracovanom čase; sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom; peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov; neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; údaje o pracovnej neschopnosti; údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci; údaje o pracovnej schopnosti; údaje o zamestnávateľoch; pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti; údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa; údaje z potvrdenia o zamestnaní; údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky; údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku; názov zdravotnej poisťovne; údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne; osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú do skončenia zmluvného vzťahu so zamestnancom najmenej však počas doby, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy, osobné spisy zamestnanca do 70 rokov veku).

C. Splnenie ohlasovacej a evidenčnej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

Kategórie osobných údajov (najmä): meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, miesto a dátum narodenia, štátna príslušnosť, pohlavie, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Doba uchovávania: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad získané písomné doklady je Spoločnosť povinná uchovávať minimálne počas piatich rokov od skončenia vzťahu s dotknutou osobou alebo od vykonania obchodu).

D. Správa registratúry (evidencia korešpondencie)

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel (najmä): titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas piatich rokov od skončenia vzťahu s dotknutou osobou).

E. Uzatvorenie a evidencia zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel (najmä): meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (Spoločnosť uchováva osobné údaje zo zmluvných vzťahov po dobu trvania zmluvného vzťahu, minimálne 5 rokov od uzatvorenia zmluvy).

F. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas piatich rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).

Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nám požadované osobné údaje neposkytnete alebo ich spracúvanie budete následne namietať, nie sme povinní s Vami príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. môžeme ukončiť jej plnenie.

Pre zabezpečenie Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím sme zaviedli primerané technické a organizačné opatrenia.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou, alebo ktoré sme získali inak a spracúvame ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie našich zákonných povinností. Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutých osôb, od tretích osôb a z verejne prístupných zdrojov.

Nevykonávame automatizované spracovanie Vašich osobných údajov.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám výlučne v rámci plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (ako súdy a orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, okresné úrady a iné orgány verejnej správy, notári, exekútori, advokáti) alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov (poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb, externé vedenie účtovníctva, BOZP, zdravotná služba, školenia, poštové orgány, zasielateľské spoločnosti, a pod.), ďalej oprávnení zamestnanci Spoločnosti v súlade so Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do akých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Spracovanie súborov cookies

Naša webová stránka používa cookies – malé textové súbory, ktoré webové servery ukladajú do Vášho prehliadača alebo koncového zariadenia pri návštevách niektorých webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán.

Na našej webovej stránke používame iba nevyhnutné technické cookies, ktorých cieľom je zabezpečovať fungovanie našej webovej stránky. Naša webová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať a na ich používanie sa Váš súhlas nevyžaduje. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín.

Cookies môžete podľa vlastného uváženia prijať alebo odmietnuť výberom vhodných nastavení pre Váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súlade s Nariadením máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
• právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,
• právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Svoje práva si ako dotknutá osoba môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III Nariadenia, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

Kde nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva?

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu, na ktorú sa môžete obracať so svojimi podnetmi, uplatňovanými právami a ďalšími požiadavkami na e-mailovú adresu: zodpovednaosobaezop@gmail.com.

***

Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov je možné adresovať písomne na adresu písomne na adresu E.Z.O.P., spol. s r.o. Podvysoká 202, 023 53 Podvysoká, Slovenská republika alebo na e-mailovú adrese ezopsro@gmail.com.

Menu